Spracovanie osobných údajov

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

 

(Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách podľa čl.13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679,.v súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 

 

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Úplný názov prevádzkovateľa: CRALIF, s.r.o.

Adresa sídla: Lieskovec 5, 018 01 Dubnica nad Váhom

Prevádzka: CRALIF, s.r.o. výroba

Adresa prevádzky: Lieskovec 5, 018 01 Dubnica nad Váhom

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Ing. František Barka– konateľ, Ing. Jaroslav Barka – konateľ, Ing. Gabriela Bieliková  - konateľ.

Zastúpený: Ing. František Barka– konateľ

IČO: 36301990

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

 

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách nasledovne:

 

 

 

 1. Zodpovedná osoba prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ nemá z GDPR povinnosť menovať zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ určil podľa odporúčaní „Pracovnej skupiny A29 WP“ (zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako nezávislý orgán dozoru nad dodržiavaním ochrany osobných údajov), zodpovednú osobu na dobrovoľnej báze, v súlade s § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.:

 

Titul, meno, priezvisko: Ing. Gabriela Bieliková

 

Kontakt: sekretariat@cralif.sk, tel.: 0424612301

 

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

 

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z..

 

 

 

 1. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

IČO:  36064220

 

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

 

konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 h
tel. č.: +421 2 323 132 20
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.

 

 

 

 1. Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách:

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, evidencie a identifikácia klientov za účelom poskytnutia prevádzkovania strojníckej praxe na základe oprávnenia na výkon týchto činností a služieb a ustanovení právnych predpisov, predovšetkým zákonník práce, obchodný zákonník, zákon č. 18/2018 Z.z. § 13 ods.1 písmeno f) oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

 

 

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov

 

S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom. Uvedené opatrenia prevádzkovateľ povinne podľa potreby aktualizuje.

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, podľa príslušných právnych predpisov. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom  na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z..

 

 

 

 1. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

 

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov sú jednotlivo uvedené v informácií o účeloch spracúvania.

 

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov:

 1. Pre účely evidencie a identifikácia klientov za účelom poskytnutia služieb v súvislosti s prevádzkovaním strojníckej praxe (plnenie povinností a výkonu osobitných povinností a práv prevádzkovateľa).
 2. Pre účely plnenia ďalších zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov SR a EÚ podľa osobitných predpisov.
 3. Pre účely vedenia správy registratúry podľa osobitných predpisov.

 

 

 • Rozsah osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných prevádzkovateľom:
 • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, adresa, telefónne číslo.

 

 

 • Právny základ spracúvania:
 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie vyhlášky.

 

 

 • Kategórie príjemcov:
 • Orgány činné v konaní o priestupkoch, prečinoch a trestných činoch na základe platnej legislatívy SR, v prípade keď došlo k poraneniu človeka ku spáchaniu priestupku, prečinu, alebo trestného činu ublíženia na zdraví.

 

 

 • Právny základ poskytovania a sprístupnenia:
 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  vedenie údajov o klientoch podľa § 13 odsek 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa:

 • Bezpečnostným kamerovým systémom v základných organizačných jednotkách prevádzkovateľa - prevádzka CRALIF, s.r.o. Lieskovec 5, 018 01 Dubnica nad Váhom  pre účely ochrany života a zdravia fyzických osôb pre účely vnútornej ochrany poriadku a bezpečnosti, odhaľovania protiprávneho konania a ochrany majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, potlačenia anonymity a páchania trestnej činnosti, vytvorenie systému vstupu s prioritou vstupu do záujmových  a monitorovaných priestorov, kontroly pred pohybom neoprávnených osôb v chránených priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných  priestorov prevádzkovateľa a monitorovania neštandardných situácií v priestoroch špecifikovaných ako priestor prístupný verejnosti kamerami, na základe zásady primeranosti a nevyhnutnosti, pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní, resp. ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní a v prípadoch, kedy je dôvodný predpoklad, že záznamy kamerového systému budú použité ako dôkaz, alebo budú slúžiť na objasnenie skutkového stavu prejednávanej veci, v súlade zo zásadami zodpovednosti, primeranosti, legality a transparentnosti.

 

 • Rozsah osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných prevádzkovateľom:
 • Pomocou optiky snímacieho zariadenia - kamery bezpečnostného kamerového systému v určitom časovom úseku snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe uchovávaný dynamický alebo statický online videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné využiť ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby.

 

 • Právny základ spracúvania:
 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - ochrany života a zdravia fyzických osôb a majetku a bezpečnosti podľa § 13 ods. 1 písm. f. zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Kategórie príjemcov: V prípade bezpečnostného incidentu:
 • Policajný zbor SR.
 • Orgány činné v priestupkovom a trestnom konaní.
 • Miestne a vecne príslušná Mestská polícia.
 • Miestne a vecne príslušný Súd.
 • Poisťovne.
 • Sťažovateľ (poškodená osoba) a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka.

 

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

 • Pre účely vedenia databázy klientov.
 • Klient alebo iné dotknuté osoby súvisiace so službami  prevádzkovateľa.
 • Vaše osobné údaje spracúvame za účelom získavania databázy klientov, aby sme Vás mohli informovať o termínoch dodania služby alebo tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel iba v prípade, ak nám na to dáte súhlas.

 

 

 • Rozsah osobných údajov dotknutej osoby spracúvaných prevádzkovateľom:
 • v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu klienta:
 • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, adresa, telefónne číslo, ,
 • e-mail (iba na základe výslovnej požiadavky klienta.)

 

 

 • Právny základ spracúvania:
 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

 1. Dokumentácia o primeraných zárukách ochrany práv dotknutej osoby.

 

Záväzné vnútorné pravidlá prevádzkovateľa.

 

Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach.

 

„Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov prevádzkovateľa.

 

 

 

 1. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny.

 

 

 

 1. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania dotknutých osôb podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona.

 

 

 

 1. Webová stránka prevádzkovateľa

 

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah navštívenej webovej stránky prevádzkovateľa do Vášho počítača (napr. Texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie.

 

Právny základ spracúvania:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - podaniu informácií verejnosti o poskytovaných službách súvisiacich s prevádzkovaním strojníckej praxe a zabezpečenia prevádzkovania webovej stránky prevádzkovateľa, podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V tomto kontexte je v oblasti spracovania osobných údajov v našom záujme zabezpečiť bezpečnú prevádzku webovej stránky prevádzkovateľa a informovanie verejnosti cez našu webovú stránku v súvislosti s prevádzkovaním strojníckej praxe.

 

 

 

 1. Cookies

 

Pre používateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky webovej stránky prevádzkovateľa Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies.

 

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie webovej stránky prevádzkovateľa. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

 

Používame nasledujúce typy súborov cookie:

 

Základné / nevyhnutné cookie súbory.

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

 

Funkčné cookie.

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

 

Súbory cookie výkonu / štatistiky.

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné.

 

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webovej stránky - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky. Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

 

 

 

 1. Google Universal analytics

 

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

 

Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

 

Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Google Analytics sme v záujme anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód „gat._anonymizeIp();“, (tzv. IP masking).

 

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť

 

Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok.

 

IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google.

 

Google dodržiava Zásady o ochrane osobných údajov Dohody „US Safe Harbor“ a je registrovaný v rámci programu „Safe Harbor“ amerického ministerstva obchodu.

 

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte.

 

Ako dlho si informácie ponechávame? To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu „session cookie“ vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie vrátane lokálne zdieľaných objektov („Flash cookie“) majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu do jedného roka.

 

Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.
 

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť. Môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupnýpod nasledovným odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies /. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

 

 

 

 1. Sociálna sieť Facebook

 

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

 

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať  server Facebook, ktoré z internetových stránok prevádzkovateľa ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

 

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou internetových stránok prevádzkovateľa.

 

 

 

 1. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný štátny archív).  Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania slúžia  Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. 

 

Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ prevádzkovateľa.

 

 

 

 1. Aké máte práva? 

 

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

 

Právo na prístup - právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

 

Právo na informáciu - o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

 

Právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje - ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov.

 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.   

 

Právo  namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

 

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania - podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

 

Kontaktný formulár
Pre všeobecné otázky ohľadom zariadení, poskytovaných služieb či akékoľvek iné otázky prosím použite následovný kontaktný formulár.
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia