Revízie ZZ

ODBORNÉ PREHLIADKY  A SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Vykonávame revízie zdvíhacích zariadení - odborné prehliadky (OP) a odborné skúšky (OS), v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13 a medziopdobné prehliadky technického stavu (PTS),  podľa STN 27 0142,  v rozsahu:

Aa) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu
Ab) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m
Ae) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa
Ba) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
Bb) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
Bc2) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
Bd) špeciálne zdvíhacie zariadenia s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
1. zdvíhacia rampa
2. zdvíhacia plošina
3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
Bf) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m
Bg) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy

 

 

ÚRADNÉ SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

 

Overovanie bezpečnosti vyhradených zdvíhacích zariadení sa vykonáva formou úradných skúšok v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. a § 9 a § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Úradné skúšky sa rozdeľujú na:

a)  úradné skúšky – vykonávajú sa po ukončení výroby, montáže a rekonštrukcie vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A pred jeho uvedením do prevádzky, aby sa overilo,či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku,

b) opakované úradné skúšky – vykonávajú sa v ustanovených lehotách počas prevádzky vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A, aby sa overilo, či spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

 

 

GEODETICKÉ ZAMERANIA  ŽERIAVOVÝCH DRÁH

 

Súčasťou dodávky žeriavovej dráhy je aj jej geodetické zameranie, ktoré vykonávame v zmysle platných noriem. Zameraním sa vyhodnocujú odchýlky na jednotlivých koľajniciach, rozchod, priamosť a výškový rozdiel medzi koľajnicami. Geodetické zameranie sa vykonáva dvoma spôsobmi, a to buď metódou  zámernej priamky alebo polárnou metódou. Pomocou patentovaného analytického a vizualizačného softvéru sa vykoná výpočet nameraných údajov a na základe tohto výpočtu sa vypracuje prípadné odporúčanie na nápravu. Geodetické zameranie žeriavovej dráhy je potrebné vykonávať opakovane v 5 ročných intervaloch.

Kontaktný formulár
Pre všeobecné otázky ohľadom zariadení, poskytovaných služieb či akékoľvek iné otázky prosím použite následovný kontaktný formulár.
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia