Legislatíva v oblasti zdvíhacích zariadení

ROZDELENIE ZZ

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - PREVÁDZKOVATEĽA  ZZ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

 

 

 

ROZDELENIE ZZ

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, skupina A

(II. časť, príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,

b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,

c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, nákladný výťah s prístupom osôb do klietky, nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb, zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,

d) stavebný výťah na prepravu osôb a nákladu, nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,

e) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,

f) pohyblivé schody a chodníky,

g) lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,

h) výsuvný rebrík s motorovým pohonom,

a) zariadenie, ktorým je

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, skupina B

1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,

2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,

b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,

c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,

2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),

d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

1. zdvíhacia rampa,

2. zdvíhacia plošina,

3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,

4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,

e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,

f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2, 7 m,

g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,

h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom,

i) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, skupina C

a) prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,

b) technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,

c) technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,

d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.

 

 

 

 

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - PREVÁDZKOVATEĽA  ZZ

Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13, pri úradných skúškach každých 10 rokov oprávnenou právnickou osobou.

Prevádzka zdvíhacieho zariadenia. Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno - technickými dokumentáciou a zabezpečiť: vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá, vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach, vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č.4, vyhl. 508/2009 Z.z. vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

 

Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) vykonávame na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13.   Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

-typová skúška,

-úradná skúška,

-opakovaná úradná skúška,

-skúška po oprave,

-skúška po rekonštrukcii,

-odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č.6 a 7. vyhl.508/2009 Z.z.,

 

Revízie zdvíhacích zariadení sa vykonávajú:

-počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

-pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného  na prepravu,

-počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Pred opakovaným uvedením do prevádzky:

-po odstavení dlhšom ako jeden rok,

-po demontáži a opätovnej montáži,

-po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia, vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorátom práce

 

 

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka č. 1

Môže osoba, ktorá má žeriavnický preukaz triedy a podtriedy A1 obsluhovať portálový žeriav s nosnosťou 25 000 kg, ovládaný zo zeme? 

Žeriavnický preukaz triedy a podtriedy A1 oprávňuje obsluhovať mostové žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom ovládané zo zeme, s nosnosťou nad 5 t. To znamená, že osoba s preukazom A1 uvedený portálový žeriav nemôže obsluhovať. 

Rozdelenie žeriavov a zdvíhadiel z hľadiska obsluhy do tried a podtried určuje STN 27 0143 v článkoch 23 – 25 a v tabuľke 1 (triedy A – F, pričom trieda A má 4 a triedy B – D 3 podtriedy). V článku 24 sú uvedené žeriavy a zdvíhadlá, ktoré nie sú zaradené do tried a môže ich obsluhovať tzv. obsluhovateľ. 

Príklady zariadení uvádzané v jednotlivých triedach a podtriedach STN 27 0143 nie sú vyčerpávajúce. Zaradenie ďalších žeriavov a zdvíhadiel do jednotlivých tried a podtried, alebo v odôvodnených prípadoch preradiť zariadenie do inej triedy alebo podtriedy, je oprávnený urobiť revízny technik ZZ.

Otázka č. 2

V prevádzke na opravy a údržbu vozidiel máme umiestnené aj stojanové zdviháky s motorovým pohonom na zdvíhanie vozidiel. Aké doklady sú potrebné k týmto zariadeniam, aké skúšky musia byť vykonané pred ich uvedením do prevádzky, aké kontroly a skúšky musia byť vykonávané počas prevádzky a ktoré predpisy sa na tieto zariadenia vzťahujú ? 

Stojanový zdvihák je určeným výrobkom podľa § 1 ods. 1 písm. a) NV SR č. 436/2008 Z. z. a aj vyhradeným technickým zariadením zdvíhacím skupiny Bd3 podľa II. časti prílohy č. 1 k vyhl. č. 508/2009 Z. z. Toto servisné zdvíhacie zariadenie je uvedené aj v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, preto výrobca alebo jeho splnomocnenec pred uvedením tohto strojového zariadenia na trh alebo do prevádzky musí uplatniť postup podľa § 4 a § 8 NV č. 436/2008 Z. z.

Ak bezpečnosť zariadenia závisí od jeho inštalácie (montáže), pred prvým použitím musí byť vykonaná kontrola po inštalovaní na mieste (nie u výrobcu) podľa § 5 ods.1 NV č. 392/2006 Z. z.

Počas prevádzky sa vykonávajú prehliadky a skúšky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Okrem uvedených nariadení vlády a vyhlášky sa na tieto zariadenia vzťahujú najmä STN EN 1494+A1 (27 0650), STN EN 1493+A1 (27 0809), STN 27 0808 a STN 27 0881. V prípade, že nebolo vykonané posúdenie zhody a teda nie je ani vyhlásenie o zhode, jednotlivé úkony uvedené v § 8 NV SR č. 436/2006 Z. z. môže na základe žiadosti vykonať aj Technická inšpekcia a.s. 

Otázka č. 3 

Pri výťahoch, ktoré sú trvalo zabudované v budovách a iných stavbách, niektorí odberatelia požadujú od dodávateľa, pri uvádzaní výťahov na trh alebo do prevádzky, aj odovzdanie originálov certifikátov, vypracovaných autorizovanou osobou. Je takáto požiadavka opodstatnená ?

V zmysle § 10 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 4, § 7 a § 8 nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je takáto požiadavka opodstatnená. Výrobca alebo jeho splnomocnenec alebo dovozca je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi podľa prílohy č. 2 k uvedenému NV, v ktorom okrem iného uvedie aj odkazy na príslušné certifikáty vydané autorizovanou osobou.

Otázka č. 4

Aké zmeny a modernizácie musia byť vykonané na starších výťahoch, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov, uvedených do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti STN EN 81-1 a 81-2, resp. STN EN 81-1+AC a 81-2+AC?

Všeobecne platí zásada, že na takéto zariadenia sa vzťahujú tie predpisy a normy, ktoré boli platné v čase ich uvádzania do prevádzky. Zmeny a modernizácia sa spravidla vykonávajú pri generálnych opravách alebo rekonštrukciách. 

V októbri 2004 vyšla norma STN EN 81-80, ktorá určuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti existujúcich (starších) výťahov, vychádzajúce z požiadaviek spomínaných STN EN 81-1+AC a STN EN 81-2+AC. 

Otázka č. 5

Aké základné požiadavky platia pre navrhovanie, výrobu, posudzovanie zhody a uvádzanie na trh a uvádzanie do prevádzky pracovných plošín (košov) pre priemyselné čelné vysokozdvižné vozíky (ďalej len „vysokozdvižné vozíky“) a pracovných plošín (závesných košov) pre žeriavy ? 

Predmetné pracovné plošiny (koše) určené pre vysokozdvižné vozíky a pracovné plošiny určené pre žeriavy (ďalej len „pracovné plošiny“) možno považovať v zmysle § 1 ods.1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. (ďalej len „NV“) za vymeniteľné prídavné zariadenia, t.j. zariadenia upravujúce funkciu stroja alebo skupiny strojov, ktoré sa uvádzajú na trh (resp. do prevádzky) na pripájanie k zdvíhacím zariadeniam samotnou obsluhou.

Na návrh a konštrukciu pracovnej plošiny sa všeobecne vzťahujú základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, uvedené v prílohe I Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej len „Smernica“) a v prípade funkčného spojenia s konkrétnym ZZ (žeriavom, vysokozdvižným vozíkom so zdvihom nad 3m) aj so zohľadnením požiadaviek kapitoly 6 prílohy I Smernice, ktorá určuje doplňujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pre strojové zariadenia predstavujúce mimoriadne nebezpečenstvo z dôvodu zdvíhania osôb. Nevyhnutnou súčasťou technickej konštrukčnej dokumentácie musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich zo vzťahu zdvíhací stroj – prídavné zariadenie a stanovenie podmienok, pokynov a postupov na bezpečné používanie vo všetkých prevádzkových režimoch, dovolené druhy prác vykonávaných z plošiny, upozornenie na zostatkové riziká, predvídateľné nesprávne a zakázané použitie zdvíhacieho zariadenia a vymeniteľného prídavného zariadenia. Tieto údaje, vrátane ďalších požiadaviek, musia byť uvedené v návode na používanie vypracovanom podľa čl. 4.4.1 a 4.4.2 prílohy I Smernice, v súlade s požiadavkami kapitoly 6 STN EN ISO 12100-2/A1 (83 3001) a časti 7 STN EN 14502-1 a 2+A1 (27 0047).

Na samostatné uvádzanie vymeniteľného prídavného zariadenia (pracovnej plošiny) výrobcom na trh (do prevádzky) sa vzťahuje § 4 ods.3 NV, podľa ktorého vymeniteľné prídavné zariadenie musí mať označenie CE a musí naň byť vydané vyhlásenie o zhode.

V prípade, ak výrobca vymeniteľného prídavného zariadenia vytvorí (zostaví) zariadenie na zdvíhanie a prepravu osôb z kombinácie zdvíhacieho zariadenia a ním vyrábaného vymeniteľného prídavného zariadenia (pracovnej plošiny), s výškou zdvihu presahujúcou zvislú vzdialenosť 3 m, je povinný posúdiť zhodu, či vytvorené zariadenie spĺňa príslušné základné požiadavky na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti. Takto vytvorené zariadenie je určeným výrobkom podľa pozície č. 17 prílohy IV Smernice a postup posudzovania zhody tohto zdvíhacieho zariadenia stanovuje § 8 ods. 3 resp. ods.4 NV.

V prípade, ak iná osoba ako výrobca vytvorí (zostaví) zariadenie na zdvíhanie a prepravu osôb z kombinácie zdvíhacieho zariadenia a vymeniteľného prídavného zariadenia (pracovnej plošiny) s výškou zdvihu presahujúcou zvislú vzdialenosť 3 m a výrobca nesplní záväzky ustanovené v § 8 NV, tieto záväzky prechádzajú na toho, kto predmetné zariadenia na zdvíhanie a prepravu osôb uvádza na trh. Rovnaké záväzky platia pre každého, kto montuje uvedené zariadenie alebo jeho časti rôzneho pôvodu alebo kto konštruuje takéto zariadenie na vlastné použitie.

Pri posudzovaní týchto zariadení treba uplatňovať požiadavky STN EN 14502-1 a STN EN 14502-2+A1 (27 0047). Zhoda s ustanoveniami týchto noriem vytvára v rozsahu predmetov týchto noriem predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami uvedeného NV.

V súvislosti so zdvíhaním a prepravovaním osôb žeriavom upozorňujeme na čl. 72 písm. s) STN 27 0143, podľa ktorého je zakázané zdvíhať alebo prepravovať osoby na háku alebo zavesenom bremene, s výnimkou pre závesné behúňové váhy, vrhače pre obsluhu pecí v hutníckych prevádzkach a osoby dopravované v koši pri opravách. V týchto prípadoch prepravovaná osoba musí byť zabezpečená proti pádu – nosnosť zariadenia musí byť najmenej 1,5 násobok hmotnosti koša a prepravovaných osôb.

Otázka č. 6

Na ktoré činnosti v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích je potrebné oprávnenie v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ?

Na výrobu vyhradených technických zariadení zdvíhacích (ďalej len „VZZ“) sa nevyžaduje oprávnenie v zmysle zákona. Výrobca však môže požiadať Technickú inšpekciu, ako inšpekčný orgán, o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti. V takomto prípade TI a.s. vydá oprávnenie v zmysle čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260). Viaceré firmy, ktoré majú takéto oprávnenie, ho úspešne využívajú pri výberových konaniach.

Na označovanie VZZ pri výrobe zariadení sa taktiež nevyžaduje oprávnenie v zmysle zákona. Dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti na označovanie môže súčasťou dobrovoľného overenia odbornej spôsobilosti na výrobu VZZ. 

Na odborné prehliadky a odborné skúšky VZZ vykonávané pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15 ods. 1 zákona. Ak ale túto činnosť vykonáva fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže ju v zmysle § 15 ods.9 zákona vykonávať bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie a odbornú spôsobilosť preukazuje osvedčením podľa § 16 zákona. 

Na opravy VZZ vykonávané pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15 ods. 1 zákona. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže túto činnosť vykonávať v zmysle § 15 ods.9 zákona taktiež bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie a odbornú spôsobilosť preukazuje dokladom podľa § 16 zákona. 

Opravy VZZ zahŕňajú tieto činnosti :

Rozoberanie a skladanie VZZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VZZ (OU). Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napr. vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu. 
o Rozoberanie a skladanie VZZ na účely rekonštrukcie (R) – oprava a zásah do už zostaveného VZZ, pri ktorej sa menia parametre, funkcia alebo účel VZZ oproti pôvodnému stavu. 

Skladanie VZZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky – montáž (M). Zostavenie jednotlivých častí VZZ, skladajúcich sa napr. z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. Za takúto montáž sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch výrobcu alebo dodávateľa a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky (ako napr. záverečná inšpekcia výťahu alebo modul G podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z. v znení NV SR č. 327/2003 Z. z.). 

Otázka č. 7

 Aké technické predpisy sa vzťahujú na zdvíhadlo pri jeho uvádzaní na trh alebo uvádzaní do prevádzky ?  

Zdvíhadlo (kladkostroj) – mechanizmus na zdvíhanie bremena s poháňaným alebo nepoháňaným pojazdom, použitý ako ucelená jednotka (definícia podľa STN ISO 4306-1) – je určeným výrobkom v zmysle § 1 ods.1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. (ďalej len „NV“). Pri jeho uvádzaní na trh alebo uvádzaní do prevádzky sa postupuje podľa § 4 a § 8 NV a nevzťahujú sa naň ustanovenia vyhl. č. 508/2009 Z. z. (pozri § 2 ods. 2). Základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia a bezpečnosť týkajúce sa návrhu a konštrukcie tohto zariadenia sú uvedené v prílohe I Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej len „Smernica).

Na posúdenie zhody s ustanoveniami NV je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný použiť jeden z postupov posudzovania zhody, uvedených v § 8 NV, vypracovať vyhlásenie o zhode v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II Smernice a pripevniť na samotné zariadenie označenie CE podľa prílohy III Smernice (pozri aj § 4 NV). Posúdenie zhody nemusí vykonať notifikovaná osoba (je to v kompetencii výrobcu alebo jeho splnomocnenca).

Ak je zdvíhadlo (kladkostroj) umiestnené na pojazdnej dráhe (napr. nosnom „I“ profile), bude pracovať ako pojazdné zdvíhadlo a bezpečnosť takéhoto zdvíhacieho zariadenia závisí od jeho inštalácie (montáže), musí byť po inštalovaní na mieste (nie u výrobcu) pred jeho prvým použitím vykonaná kontrola ZZ podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., aby sa zabezpečila správna inštalácia a správne fungovanie ZZ – pri ZZ skupiny A je to vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. Pri takejto skúške sa neopakujú úkony, ktoré boli predmetom posudzovania zhody. Ak nebolo vykonané posúdenie zhody, a teda nie je k dispozícii ani vyhlásenie o zhode, Technická inšpekcia a.s. môže na základe objednávky vykonať aj posúdenie zhody.

Pojazdná dráha zdvíhadla (kladkostroja) nie je vyhradeným zdvíhacím zariadením v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a jej konštrukčná dokumentácia nemusí byť posúdená oprávnenou právnickou osobou. 

Otázka č. 8

V našom bytovom dome sme od roku 1983 používali osobný výťah, ktorý nemal kabínové dvere. V roku 2003 nám do kabíny namontovali kabínové dvere, ktoré si však majitelia bytov neprajú, pretože podľa ich názoru používanie tohto výťahu zhoršujú (zmenšenie vnútorného priestoru kabíny). Ako je to s dodatočnou inštaláciou kabínových dverí do starších výťahov v prevádzke, aké sú na to dôvody a aké predpisy to ustanovujú ?

V minulosti platné normy za určitých podmienok dovoľovali používanie osobných výťahov bez kabínových dverí (stanovená maximálna rýchlosť zdvihu, vzdialenosť medzi okrajom podlahy a čelnou stenou šachty po celej výške zdvihu, hladká čelná stena šachty). Prax však ukázala, že tieto podmienky neboli z hľadiska bezpečnosti dostatočné, často dochádzalo k poškodeniu čelnej steny šachty, vplyvom opotrebovania vodiacich čeľustí kabíny alebo deformácie vodidiel kabíny aj k zväčšeniu maximálnej dovolenej vzdialenosti medzi okrajom podlahy kabíny a čelnou stenou, vyskytovali sa úrazy, žiaľ aj smrteľné, najmä u detí, a to v niektorých prípadoch aj pri dodržaní všetkých podmienok, stanovených vtedy platnými normami ! Z uvedených dôvodov už normy STN EN 81-1 a STN EN 81-2 z januára 1993 stanovili, že kabíny musia mať dvere. Tieto požiadavky sú aj v súčasne platných STN EN 81-1+AC a STN EN 81-2+AC z decembra 2000. V októbri 2004 vyšla STN EN 81-80, ktorá určuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch. Ak kabína nemá dvere, norma určuje opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v zmysle spomínaných STN EN. 

Všeobecne platí zásada, že na zariadenia sa vzťahujú tie predpisy a normy, ktoré boli platné v čase ich uvádzania do prevádzky. To znamená, že vo Vašom prípade sa výťah posudzuje podľa vtedy platnej ČSN, ktorá prevádzku výťahov bez kabínových dverí dovoľovala, pri dodržaní stanových podmienok. Ak tieto podmienky dodržané nie sú, je potrebné vykonať modernizáciu výťahu, prípadne aj jeho výmenu, v súlade so súčasnými predpismi a normami. Posúdenie bezpečnosti a technického stavu výťahu z hľadiska potrebnej modernizácie sa vykonáva podľa STN EN 81-80 a v prípade záujmu Vám ho môže vykonať Technická inšpekcia a.s. na základe objednávky. 

Ako vlastníci spoločného zariadenia – výťahu – vo Vašom bytovom dome rozhodujete o vykonaní prác, teda aj o modernizácii výťahu. Pri tomto rozhodovaní si treba uvedomiť Vašu zodpovednosť za bezpečnosť výťahu, vyplývajúcu z § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Záverom chceme zdôrazniť túto dôležitú skutočnosť : Existujú viaceré technické a konštrukčné riešenia kabínových dverí, z ktorých väčšina vnútorný priestor kabíny nezmenší alebo zmenší len minimálne, takže problémy, ktoré uvádzate nevzniknú a výťah je možné používať tak, ako pri pôvodnej úprave (bez kabínových dverí), avšak pri vyššej bezpečnosti. Riešenie s dvojkrídlovými dverami pri výťahoch nosnosti 250 kg, resp. 320 kg je z hľadiska prevádzkového komfortu najmenej vhodné. 

Otázka č. 9

V akých lehotách majú byť vykonávané opakované školenia a vzdelávania osôb na obsluhu alebo opravy vyhradených zdvíhacích zariadení a viazačov bremien?

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, atď. (pozri § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť upravená vnútorným predpisom tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za 2 roky, ak právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. Obsah a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Podobné požiadavky stanovuje napr. aj čl. 121 STN 27 0143 na opakované školenia žeriavnikov, viazačov a obsluhovateľov. 
Okrem uvedeného pravidelného oboznamovania každá fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz na obsluhu alebo opravy vyhradených zdvíhacích zariadení alebo viazanie bremien, je povinná každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a bodov 03.2, 03.3 a 03.4 prílohy č. 4 k vyhláške č. 356/2007 Z. z. Osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť, ak fyzická osoba túto aktualizačnú odbornú prípravu neabsolvuje.

Otázka č. 10

V akých lehotách je potrebné vykonávať merania odchýlok trvalých žeriavových dráh ?

Oceľové konštrukcie vyrábané podľa čl. 17 STN 73 2601 sa zaraďujú podľa funkcie konštrukcie, výrobných, montážnych a prevádzkových podmienok do troch výrobných skupín A, B a C. Oceľové konštrukcie alebo dielce výrobných skupín A a B, pri ktorých sú z hľadiska dynamického zaťaženia, únavy materiálu a krehkého lomu zvýšené požiadavky na ich výrobu, sa označujú doplnkovým písmenom „a“ (napr. Aa alebo Ba ). Výrobná skupina musí byť označená v konštrukčnej dokumentácii. 

Podľa prílohy 1 STN 73 2601 vo výrobnej skupine A (Aa) sú okrem iných oceľových konštrukcií aj žeriavy a žeriavové dráhy zaradené podľa použitia do zdvihových tried „c“ a „d“ v zmysle STN 27 0103 a vo výrobnej skupine B (Ba) sú žeriavy a žeriavové dráhy zaradené do zdvihových tried „a“ a „b“ podľa STN 27 0103. 

V zmysle čl. 183 STN 73 2601 celkový technický stav týchto oceľových konštrukcií sa overuje pravidelne sa opakujúcimi prehliadkami : 
a) preventívnymi, 
b) podrobnými. 
Rozsah týchto prehliadok je stanovený v čl. 184 a 186. Súčasťou podrobnej kontrolnej prehliadky konštrukcií s pojazdnými žeriavmi je aj kontrola smerových a výškových odchýlok, dilatačných medzier, opotrebovania koľajníc atď. Smerové a výškové odchýlky sa spravidla zisťujú geodetickými prístrojmi. 

Podrobnú kontrolnú prehliadku treba vykonať ihneď, ak sa pri preventívnej prehliadke zistí nedostatok, ktorý môže vážnejšie ohroziť prevádzku alebo bezpečnosť pracovníkov. 

Podrobné kontrolné prehliadky je potrebné pravidelne vykonávať : 
a) pri oceľových konštrukciách mimoriadne dynamicky namáhaných a konštrukciách na území, pod ktorým sú bane (na „poddolovanom“ území), najmenej raz za 3 roky, 
b) pri ostatných oceľových konštrukciách výrobnej skupiny A najmenej raz za 5 rokov, 
c) pri oceľových konštrukciách výrobných skupín B a C podľa podmienok prevádzky, najmenej však raz za 10 rokov. 

Povinnosť vykonávať tieto kontroly a merania vyplýva aj z § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kontaktný formulár
Pre všeobecné otázky ohľadom zariadení, poskytovaných služieb či akékoľvek iné otázky prosím použite následovný kontaktný formulár.
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia